Det finsk-svenska samarbetet – en ljusglimt i en turbulent omvärld

Man behöver inte ha en speciellt pessimistisk läggning för att känna oro för den utveckling vi just nu ser i vår omvärld. Säkerhetsläget i vår näromgivning har försämrats, Syrien-konflikten har expanderat och blivit alltmer svårlöst, flyktingströmmen till Europa fortsätter, i många EU-länder är nationalismen på frammarsch och EU-kämpar med att hålla samman. Nu riskerar vi dessutom att förlora Storbritannien som EU-medlem. 

Mikael Antell är minister vid Finlands ambassad I Stockholm
Mikael Antell är minister vid Finlands ambassad

I det här läget sticker det nära samarbetet mellan Sverige och Finland ut som en av ljusglimtarna i ett i övrigt ganska mörkt internationellt läge.

Vad innebär det tätare samarbetet mellan Finland och Sverige i praktiken?

Jo, det innebär helt enkelt att vår geografiska, historiska och kulturella samhörighet i allt högre grad omsätts till praktisk handling och konkret samarbete inom olika samhällsområden.

Försvarssamarbetet har de senaste åren varit det främsta flaggskeppet i den framväxande tätare relationen mellan våra länder. Samarbetet som har tagit utgångspunkt i ett praktiskt samagerande exempelvis när det gäller övningar, utbildning och anskaffningar är på väg att nå en ny nivå. Vi tittar nu också på möjligheterna till konkret samagerande utöver fredstida förhållanden även om det inte handlar om en direkt försvarsallians.

Denna utveckling innebär att vi parallellt också måste jobba på en allt tätare koordinering av våra länders utrikespolitik. Ett tätt försvarssamarbete kräver helt enkelt ett nära utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete. Det här tar tid, men vår grundsyn på de flesta internationella frågor är sedan tidigare ganska lika. Med andra ord, förutsättningarna finns och inriktningen är klar. Det här vill våra båda länder arbeta för.

På det ekonomiska området är vi sedan länge konkurrenter men också varandras närmaste partners. Igenom det stora antalet samägda företag och ömsesidiga investeringar är våra ekonomier sedan länge integrerade. Vi står i ett starkt beroendeförhållande till varandra.

Det nya som nu växer fram är insikten om att vi kan stå starkare genom ett utökat samarbete också på det innovationspolitiska området. Bioekonomin och digitaliseringen av våra ekonomier utgör goda exempel. Vid sidan av företagen har våra innovationsmyndigheter Tekes och Vinnova på ett glädjande sätt gått i bräschen för utvecklandet av detta samarbete.

En föryngring av nätverken skapar ny dynamik i den finsk-svenska relationen

Liksom alltid är det de personliga relationerna som driver utvecklingen framåt. En viktig del av ambassadens jobb är att föra människor, företag, organisationer och myndigheter från våra länder samman. Det är dessa möten som driver saker framåt och gör att det blir något mer än en vackert nedskriven plan eller tanke.  Här har vi från ambassadens sida satsat alldeles särskilt på den unga kommande generationen entreprenörer och beslutsfattare i våra länder.

Ett lysande exempel är det årliga evenemanget Framsteget, som sammanför unga lovande företagare från våra båda länder. Erfarenheter utbyts. Nya nätverk och samarbeten uppstår.

Migrationspolitiken – från vattendelare till samarbetsområde

Sverige och Finland har länge haft olika infallsvinkel när det gäller migrationspolitiken, men flyktingkrisen har efterhand fört våra länder närmare varandra också i denna fråga. Vi behöver på sikt samverka för att de nya åtgärder som vidtagits som en följd av flyktingkrisen inte skapar nya hinder för den fria rörlighet vi under årens lopp så mödosamt byggt upp i Norden. Det handlar om helt centrala nordiska värden som måste värnas.  I en tid av turbulens i omvärlden är behovet för ett starkt nordiskt samarbete om möjligt ännu starkare. Även här är det finsk-svenska samarbetet centralt.

Att våga tänka visionärt- en fast trafikförbindelse mellan Finland och Sverige?

Samtidigt som vi hanterar de dagliga ekonomiska och politiska utmaningarna måste vi också orka och våga tänka framåt- gärna också stort ibland. I november 2015 lanserades visionen om en fast trafik-förbindelse mellan Finland och Sverige på ett seminarium på Finlands ambassad. Det om något skulle skapa ny dynamik i det finsk-svenska och nordiska samarbetet. Frågan har väckt stort intresse och fått mycket medial uppmärksamhet. Tiden får utvisa om denna vision efterhand bär ända fram.

Nya utmaningar väntar – tillsammans står vi starkare

Underhand förblir den internationella situationen turbulent, föränderlig och osäker. Svåra utmaningar väntar också framöver. I det här läget är det vardagsnära finsk-svenska och nordiska samarbetet en stabil grund att stå på.

Tillsammans är vi starkare!

Leave a Reply