Mänskliga rättigheter i Europa – vad behöver skyddas?

Europarådet har nyligen fyllt 70 år. Organisationen som föddes i London den 5 maj 1949 har blivit Europas och de 47 medlemsländernas viktigaste organ för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstat.

Foto: Europarådets arkiv, http://media-gallery.coe.int

De gångna 70 åren har använts väl, för att skydda 830 miljoner individer och stärka deras rättigheter. Men mycket arbete återstår: gamla problem återkommer och nya frågor uppstår genom t.ex. ny teknologi. Och tyvärr har ifrågasättandet av mänskliga rättigheter vuxit, det som förr gick framåt trampar nu ofta på stället.

Det europeiska människorättsavtalet och den sociala stadgan utgör grunden på vilken allt annat människorättsarbete i Europa vuxit fram. Och en väldig massa arbete har gjorts för att skydda individen, från förbud mot tortyr och omänskliga straff, till förebyggande av människohandel och utnyttjande av barn och våld mot kvinnor, till skydd av minoriteter och persondata. Fältet är mycket brett och berör oss alla. Möjligheterna för den enskilda individen att få sin sak hörd beträffande sina egna rättigheter har klart utvidgats sedan den europeiska människorättsdomstolen föddes.

Under senare år har gamla, obehagliga fenomen ändå vunnit allt större terräng. Nationalism, rasism och främlingsfientlighet har vuxit i takt med den populistiska våg som sköljt över kontinenten. Fast jämställdheten gått framåt har också en starkt värdekonservativ rörelse fötts som på nytt ifrågasätter kvinnors rättigheter, i synnerhet reproduktiva rättigheter.

Inget land har ännu blivit medlem av EU utan att först vara medlem i Europarådet, vilket vittnar om den gemensamma värdegrund som lades efter världskrigen. Ända har rättsstaten fått törnar just inom EU-området – en oroväckande utveckling som kräver motåtgärder.

Foto: Europarådets arkiv, http://media-gallery.coe.int

Också nya frågor, så som teknologisk utveckling och speciellt artificiell intelligens, ställer oss inför nya människorättsfrågor. Hur skall individens privatliv skyddas när sociala medier vet allt om oss? Och vem tar ansvar för att algoritmer utvecklas så att de inte diskriminerar och exkluderar människor på basen av kön, ras, religion osv.?

Europarådet behövs för att försvara och förstärka de rättigheter vi redan har. Det ger redskap för att försvara rättsstaten och den demokrati vi fortsättningsvis vill se i Europa. Organisationen är ett exempel på just det multilaterala, regelbaserade samarbete som behövs för stabilitet och fred bland medlemsländerna. Och fram för allt behövs organisationen och dess rättsliga och politiska arbete för individen och människovärdet också i framtiden.