Lasten pöydästä aikuisten pöytään – tulevaisuuden inklusiivinen multilateralismi

YK:n 9. syyskuuta virtuaalisesti järjestämässä nuorten täysistunnossa (Youth Plenary) nuorten edustajat kokoontuivat keskustelemaan YK:sta, monenvälisestä yhteistyöstä sekä nuorten asemasta YK:n toiminnassa ja päätöksenteossa. Puheenvuoroja kuultiin myös YK:n pääsihteeri António Guterresilta ja yleiskokouksen puheenjohtajalta Tijjani Muhammad-Bandelta.

Tilaisuudessa puitiin multilateralismin eli monenkeskisen yhteistyön ja päätöksenteon nykytilaa sekä nuorten roolia sen puolustamisessa. Multilateralismia uhkaavat nouseva nationalismi, populismi ja rasismi. Koronapandemia on ennestään heikentänyt ihmisoikeuksia erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osalta. Näiden haasteiden edessä vahvan multilateralismin ja globaalihallinnon merkitys kasvaa. Pääsihteeri Guterresin mukaan nuoret ovat eturintamassa puolustamassa inklusiivista eli kaikkia mukaan ottavaa monenvälistä yhteistyötä ja päätöksentekoa.

Keskustelussa nousi esiin myös globaalin ja paikallisen tason yhteistyö ja nuorten edustajat korostivat sitä, että YK:n toiminta paikallisella tasolla rakentaa monenvälistä yhteistyötä ruohonjuuritasosta lähtien. Kansainvälisestä yhteistyöstä puhuttaessa on tärkeää ottaa huomioon, että kaikilla valtioilla ei ole yhtä paljon resursseja ja valtaa kuin toisilla. YK rakentuu aidon osallistamisen periaatteen varaan, missä kaikkein pienimmilläkin valtioilla on sekä jalansija että sananvaltaa.

Nuorten osallistuminen ei riipu heidän aktiivisuudestaan. Nuoret toivovat, että satunnaisten kuulemisten sijaan heidät otettaisiin mukaan päätöksentekoon ja myös sellaisiin prosesseihin, jotka eivät ole erityisesti nuorille suunnattuja. ”Lasten pöydästä” on aika luopua, ja nuoret tulee kutsua mukaan ”aikuisten pöytään”. Esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa eniten nuoriin ja tuleviin sukupolviin, mutta silti nuorten osallistaminen on edelleen vajavaista.

YK:n sopeutumiskyky maailman muutoksiin jakaa mielipiteitä, sillä koronapandemian suhteen YK:n nähdään toimineen tehokkaasti yhdessä, mutta esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja tekoälyn alalla YK:ta ei nähdä yhtä notkeana. Kiinnostusta uudistumiseen löytyy, mutta 193 jäsenvaltiosta koostuva suuri organisaatio ei päivity helposti.

Koronapandemia on kuitenkin nähty tilaisuutena inklusiivisuuden ja muutoksen välttämättömyyteen heräämiselle. Pandemia on korostanut eriarvoisuutta esimerkiksi siten, että joillekin internetin ja teknologiavälineiden saatavuus etäopetuksessa on itsestäänselvyys, kun taas toisille mahdottomuus.

YK:n inklusiivisuuden tuleekin täten ulottua ruohonjuuritasolta johtoasemiin, ja se tulee nähdä lopputuloksen sijaan jatkuvana prosessina. Nuoret pyytävät nykyhetkeltä ja tulevaisuudelta sukupolvien välistä yhteistyötä. Ruohonjuuritason merkitystä on korostettava, sillä YK ei voi ratkaista maailman ongelmia ja haasteita New Yorkista käsin.

Nuoret olivat täysistunnossa päättäväisiä ja kriittisiä, mutta loivat optimismillaan toisaalta toivon ilmapiiriä vaikeisiin aikoihin. Pääsihteeri Guterres myös lähetti nuorille voimaannuttavan viestin: ”Taistelkaa vallasta, sillä sitä ei ikinä anneta ilmaiseksi!”