Suomalaista liiketoimintaa Intiassa

1

Intia on erikoislaatuinen maa. Se on maailman nopeimmin kasvava talous ja sen väkiluku tulee ennusteiden mukaan kasvamaan maailman suurimmaksi vuoteen 2022 mennessä.

Intian keskiluokka kasvaa valtavalla vauhdilla; se kaksinkertaistui vuosien 2004 ja 2012 välisenä aikana. Samaan aikaan Intiassa on kansainvälisesti vertailtuna suurin määrä ihmisiä, jotka elävät kansainvälisen köyhyysrajan alapuolella, sekä suurin määrä ihmisiä ruokaköyhyysrajan alapuolella. Intia on taloudellisesti yksi maailman epätasa-arvoisimmista maista ja eriarvoistuminen on kiihtynyt viime vuosina.

Luulisi, että Intian kasvuvauhti tarjoaisi ideaalin liiketoimintaympäristön yrityksille.

Intia kuitenkin sijoittuu Forbesin Best Countries for Business -listauksessa vasta sijalle 62, Suomen ollessa sijalla 14. Pienen, suhteellisen tasa-arvoisen maan vakaus ja ennakoitavissa oleva julkishallinto onkin hyvin erilainen toimintaympäristö kuin suuressa murroksessa oleva, kooltaan ja väkiluvultaan valtava entinen siirtomaa, jossa äärimmäinen köyhyys ja rikkaus törmäävät toisiinsa.

Business Finland ohjeistaa Intiasta seuraavasti: ”Intian markkina tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia suomalaisyrityksille muun muassa energiasektorilla älyverkkojen, energian varastoinnin ja uusiutuvan energian aloilla, terveys ja hyvinvointisektorilla sekä ICT:ssä. Suomalaisyrityksien tulee sitoutua Intiaan strategisesti pitkällä tähtäyksellä, varata riittävästi resursseja ja olla valmiita mukautumaan erilaiseen hallinto ja viestintä-kulttuuriin.”

Liiketoimintaan Intiassa liittyykin omat erityispiirteensä ja haasteensa, joista Suomen New Delhin suurlähetystö otti selvää.

Teetätimme Intiassa toimiville suomalaisyrityksille kyselyn siitä, minkälainen liiketoimintaympäristö Intia on ja minkälaisia haasteita siihen liittyy.

IT vetää Intiaan

Kuva: Finland Image Bank

Intiassa toimii noin 100 suomalaista yritystä. Näistä suurin osa on ICT-yrityksiä. Muita isoja toimialoja ovat muun muassa rakentaminen, logistiikka, energia ja metsäteollisuus.

Kyselyymme vastanneiden yritysten edustamien teollisuudenalojen osuudet vastaavat karkeasti kaikkien Intiassa toimivien suomalaisyritysten toimialaosuuksia. Suurin osa vastanneista yrityksistä on suhteellisen tuoreita Intian markkinoilla, mutta kansanvälisesti isoja toimijoita. Yritysten skaala on kuitenkin laaja ja esimerkiksi alle 50 henkilöä työllistäviä vastanneista on 24 prosenttia.

Suomalaiset yritykset ovat tyytyväisiä Intian liiketoimintaympäristöön

Haasteista huolimatta suurin osa vastanneista suomalaisista yrityksistä on tyytyväisiä Intian liiketoimintaympäristöön ja odottaa sen paranevan seuraavan kolmen vuoden aikana.

Monet suomalaiset yritykset ovat tehneet Intiassa suunniteltua suurempia investointeja ja suurin osa aikoo lisätä investointejaan tulevina vuosina.

Kolme pääasiallista syytä investoida Intiaan on vastanneiden yritysten mukaan kasvavat markkinat kyseessä olevan yrityksen liiketoiminnalle, kilpailukykyisen työvoiman saatavuus ja tuotteiden räätälöinti kyseessä oleville markkinoille.

Kolme suurinta investointien kohdetta viime vuonna olivat puolestaan markkinointi ja myynti, palvelut, sekä tuotekehitys. Tulevaisuuden investointisuunnitelmissa taitojen kehittämisen ja koulutuksen osuutta aiotaan kasvattaa eniten suhteessa viime vuoden investointeihin.

Ongelmia julkishallinnon kanssa

Kyselytutkimuksen toteuttaneen Nepa Consumer Science Platformin edustajan mukaan tyytyväisyys oli kyselyn avainsana. Heidän mukaansa Intian liiketoimintaympäristö näyttää oikein positiiviselta, mutta joitain pullonkauloja on. Kehitystä kuitenkin onneksi tapahtuu.

Intiassa toimivista suomalaisyrityksistä kolmannes on kohdannut hankaluuksia valtion instanssien kanssa.

Liiketoimintaympäristön parantamisen kannalta yritysten prioriteetteja ovat verosäännöksien parantaminen, byrokratian vähentäminen, lupaprosessien sujuvoittaminen ja korruption kitkeminen. Yrityksistä vähän yli kolmannes myös uskoo, ettei immateriaalioikeuksia (IPR) kunnioiteta Intiassa.

Suurimmat yritysten kohtaamat haasteet liittyvät julkishallintoon, erityisesti sen jähmeyteen ja viivästyksiin. Liiketoimintaympäristössä on havaittavissa merkittäviä eroja osavaltioiden välillä.

Intian keskushallinto kirittää osavaltioita keskinäiseen kilpailuun muun muassa ulkomaisia investointeja houkuteltaessa. Yritysten kohtaamat ongelmat ovat osittain toimialakohtaisia.

Osavaltioiden erilaiset tilanteet ovat keskeinen tekijä, sillä Intiassa aloittavat yritykset eivät yleensä aloita heti toimintaansa koko maassa.

Intian osavaltiot kilpailevat investoinneista. Kuva: Nepa India

Päivän politiikasta riippumattomat vakaat rakenteet nähtiin tärkeiksi vakaan investointiympäristön kannalta. Myös esimerkiksi infrastruktuuri ja työvoiman osaaminen ovat tärkeitä tekijöitä sijainnin valinnassa.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden haasteet

Yritysten mukaan Intian suurimmat kestävyyteen ja yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvät haasteet koskevat ympäristöongelmia, koulutusta ja naisten tilannetta.

Työolosuhteet ja terveydenhuolto ovat niin ikään isoja kysymyksiä. Edellä mainittuihin sektoreihin panostamalla Intia voi parantaa liiketoimintaympäristönsä houkuttelevuutta.

Myös suomalaisissa yrityksissä naisten osuus työvoimasta on vähäinen, mutta suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä sanoo työskentelevänsä aktiivisesti sukupuolibalanssin, monimuotoisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Nyt tehty kyselytutkimus on ensimmäinen laatuaan ja vertailukohtia tosiasiallisen kehityksen tarkasteluun saadaan mahdollisesti tulevaisuudessa.

Kommentit

Aini,Olesia 5 vuotta sitten

Suomen ja suomalaisten on hyödyllistä laajentaa markkina-alueita Euroopan ulkopuolelle, mutta haittana tässä voi olla se, että työpaikat siirtyvät halvemman työvoima- ja investointikustannuksien takia Suomen ulkopuolelle. Asia sisältää myös muutamia haasteita.
Intian terveyshuolto kaipaa nykyaikaistumista. Suurin osa terveydenhuollosta on hyvin alkeellista, varsinkin haja-asutus alueella. Intia on julkistanut järjestelmän, jonka tarkoituksena on taata terveydenhoito köyhimmille kansalaisille. Naisten asema ja oikeudet ovat vieläkin heikkoja.
Intian koulutusjärjestelmä suosii keskiluokkaisia ja varakkaimpia. Vähempivaraisten peruskoulutuksesta huolehtii usein avustusjärjestö tai heikkotasoinen julkinen koulu. Oppilaitoksissa tarvitaan edullisia teknologiaratkaisuja ja opettajakoulutusta Nyt olisi hyvä aika viedä suomalaista osaamista Intiaan. Rahan investointi voi parantaa tilannetta terveyden huollossa ja koulutuksessa Intiassa.
Hyvä, että Suomen bisnes ei ole vain Suomessa ja Europalaisissa, vaan laajenee ja menee muihin maihin kuten Intia. Toivottavasti yritykset onnistuvat noudattamaan ihmisoikeuksia siellä.

Leave a Reply