Europeiska människorättskonventionen – kärnan i det europeiska människorättssystemet

I år fyller Europeiska människorättskonventionen 70 år. Känner du till konventionen och vet du hur den skyddar just dina rättigheter?

Europeiska människorättskonventionen (EMRK) är Europarådets viktigaste konvention och utgör en grund för hela organisationens arbete. Alla Europarådets 47 medlemsstater har anslutit sig till den, det är ett krav för medlemskap. Det här innebär att konventionen skyddar över 830 miljoner människors rättigheter och friheter runtom i Europa. Men hur fungerar det här i praktiken?

Staterna bär det primära ansvaret att garantera rättigheterna som EMRK innehåller. Bland dessa finns till exempel rätt till liv, yttrandefrihet och privatliv samt förbud mot tortyr och tvångsarbete, för att bara nämna några. Staternas ansvar innebär inte endast att de själva måste avstå från att kränka dessa rättigheter – de har också en skyldighet att aktivt ta åtgärder för att skydda individer och garantera att de kan åtnjuta dem.

Europadomstolen som skydd då staten sviker

Om staterna misslyckas med sin skyldighet att respektera eller skydda de rättigheter som konventionen garanterar, kan man vända sig till Europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg. För att kunna göra det måste man först uttömma alla nationella rättsmedel.

Ifall domstolen finner att en persons rättigheter har kränkts, måste staten rätta till det här. Det här betyder inte bara att staten måste rätta till offrets situation och se till att hen blir kompenserad – den måste också se till att liknande kränkningar inte sker i framtiden. Det här kanske kräver att nationell lagstiftning ändras eller att staten tar andra nödvändiga åtgärder för att hindra att någon annan senare hamnar i en liknande situation.

Just det här är orsaken till att konventionen har så stor betydelse. Det är inte endast de vars rättigheter har kränkts och som domstolen hjälper få rättvisa som gynnas av konventionen. Den har haft en inverkan på alla Europarådets 47 medlemsstaters nationella lagstiftningar. Mer om det kan du läsa här. Också Finland har fått göra ändringar i sina lagar till exempel gällande yttrandefrihet och vårdnadsfrågor till följd av domstolens beslut.

Mänskliga rättigheter kan inte tas för givet

Under de 70 år som gått sedan konventionen skrevs har den bidragit till att stärka och utveckla mänskliga rättigheter i Europa. Europeiska människorättsdomstolen som övervakar att konventionen efterlevs har utgjort ett skydd när de nationella rättssystemen svikit. Trots att konventionen sällan får stor uppmärksamhet och få egentligen vet hur den fungerar, har den haft en stor inverkan på samhället vi idag lever i.

Tyvärr har människorätts- och rättsstatsutvecklingen i flera europeiska länder gått i en oroväckande riktning under de senaste åren. Det som konventionssystemet med åren åstadkommit kan alltså inte tas för givet, utan måste ständigt försvaras. Europarådets arbete för att främja och försvara mänskliga rättigheter är därför idag aktuellare än någonsin.

 

Skribenten:

Klara Fält, högskolepraktikant vid Finlands ständiga representation vid Europarådet